HERITAGE – Hodnotné potulky na ceste našich tradícií

1. septembra 2020 sa začala realizácia projektu s názvom HERITAGE – hodnotné potulky na ceste našich tradícií (číslo projektu FMP-E/1901/4.1/068), ktorý je financovaný prostredníctvom 4. projektovej výzvy Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Prioritným cieľom projektu je posilnenie spolupráce pohraničných organizácií, vypracovanie a zorganizovanie spoločných odborných programov v oblasti ľudových tradícií. Osobitnú pozornosť venujeme oboznámeniu mladších generácií s tradíciami jednotlivých regiónov, aby si osvojili dedičstvo svojich predkov a pokračovali v ich rozvíjaní.

V záujme dosiahnutia dlhodobého cieľa projekt má viacero špecifických vytýčených cieľov. Takým je zachovanie identity, kultúrnych hodnôt a tradícií obyvateľov a ich kvalitná prezentácia v rámci jednotlivých podujatí.

Poskytujeme vysokokvalitné kultúrne programy pre obyvateľov pohraničného regiónu, ktoré si sami môžu dovoliť iba ťažko, alebo vôbec nemôžu dovoliť: organizujeme divadelné predstavenia pre prezentáciu spoločných hodnôt (Divadelné večery v obci Tímár), organizujeme dva gastronomické festivaly pre kulinárne predstavenie rôznych národností a kultúr (Festival zachovania hodnôt – miestnych chutí a Festival pálenky). Festival generácií v obci Timár (prezentácia ľudovej hudby, ľudového tanca, ľudových zvykov) a Festival pre zachovanie miestnych hodnôt (Debraď) sa budú organizovať v duchu prezentácie ľudových remesiel a tradícií.

V záujme zachovania miestnych tradícií organizujeme tiež sériu výstav Po cestách tradície (4 podujatia, tematicky, v dvoch projektových lokalitách) a prostredníctvom nich oboznámime domáce obyvateľstvo s miestnymi kultúrnymi hodnotami a tradíciami. Okrem toho, realizujú sa aj dve – dve odborné konferencie s účasťou výskumníkov – etnografov na tému hľadania spoločných koreňov, taktiež v dvoch lokalitách projektu.

V záujme úspešného uskutočnenia projektových činností a podujatí dôjde aj k zaobstaraniu potrebných prostriedkov.  

Partneri projektu:

Vedúci partner: Prameň-Forrás-Spring (Slovenská republika) www.pramen-forras-spring.sk

Partner:               Vidék Kincse Egyesület (Maďarsko) www.videkkincseegyesulet.hu

Obdobie realizácie projektu: 1. september 2020 – 31. august 2020

Celkový rozpočet projektu je 58 602,71 €, z čoho:

  • získaný príspevok (Európsky fond regionálneho rozvoja) 49 812,30 predstavuje 85 %
  • vlastný zdroj 8790,41 €

Webová stránka Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko: www.skhu.eu

Webová stránka EZÚS VIA CARPATIA: www.viacarpatia-spf.eu

Obsah článku nemusí bezvýhradne odzrkadlovať úradné stanovisko Európskej Únie.