CLEAN! Ochrana životného prostredia pre budúcnosť

Číslo projektu: FMP-E/2001/4.1/015 Cieľom projektu CLEAN! spolufinancovaného z Fondu malých projektov Cezhraničného programu spolupráce Slovensko – Maďarsko INTERREG V-A je posilnenie spolupráce medzi organizáciami z prihraničnej oblasti (zo župy Szabolcs-Szatmár-Bereg a Košického kraja), pôsobiacimi v oblasti ochrany životného prostredia; posilnenie a propagácia environmentálneho povedomia už od školského veku, zapojením dospelej populácie a organizácií ochrany životného prostredia s cieľom zmierniť negatívne účinky budúcich výziev meniaceho sa prírodného prostredia a ľudskej činnosti. Ďalším cieľom je dosiahnuť vysokú aktívnu účasť spoločnosti na cezhraničných aktivitách: realizácia spoločných, hravých podujatí, kvízov a festivalov pre deti, zameraných na zvyšovanie povedomia, organizovanie vzdelávacích konferencií a výstav pre...

HERITAGE – Hodnotné potulky na ceste našich tradícií

1. septembra 2020 sa začala realizácia projektu s názvom HERITAGE – hodnotné potulky na ceste našich tradícií (číslo projektu FMP-E/1901/4.1/068), ktorý je financovaný prostredníctvom 4. projektovej výzvy Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Prioritným cieľom projektu je posilnenie spolupráce pohraničných organizácií, vypracovanie a zorganizovanie spoločných odborných programov v oblasti ľudových tradícií. Osobitnú pozornosť venujeme oboznámeniu mladších generácií s tradíciami jednotlivých regiónov, aby si osvojili dedičstvo svojich predkov a pokračovali v ich rozvíjaní. V záujme dosiahnutia dlhodobého cieľa projekt má viacero špecifických vytýčených cieľov. Takým je zachovanie identity, kultúrnych hodnôt a tradícií obyvateľov a ich kvalitná prezentácia v rámci jednotlivých podujatí. Poskytujeme vysokokvalitné kultúrne programy...

Bike Up!

Rodinný športový festival V rámci cezhraničného Interreg  projektu Bike Up! Cez hranice na dvoch kolesách (FMP-E/1801/1.1/017) sa v obci Debraď 24. augusta 2019 uskutočnil Bike Up! Rodinný športový festival. V obci, ktorá je známa zachovaním pamiatky kráľa Svätého Ladislava sa zúčastňujúci mali možnosť ochutnať miestne jedlá, oboznámiť sa so slovenskými a maďarskými cyklistickými organizáciami. Na cyklistickej škole mohol každý vyskúšať svoje zručnosti a na predstavení BMX Trial Show sa predstavili talentovaní mladí športovci. O celodennú zábavu bolo postarané aj prostredníctvom hudobných skupín z Košíc a okolia.    Publikácia vyhotovená v rámci projektu Zemplínska túra dedičstva – Cyklistická túra v Údolí Hornádu a v Tokajskej oblasti https://drive.google.com/open?id=1YBvffm53HRmvKUPYZzhrV35SWVe2KOAe&usp=sharing Túra dedičstva...

BIKE UP! – Cez hranice na dvoch kolesách

1. marca 2019 sa rozbehol projekt s názvom BIKE UP! – Cez hranice na dvoch kolesách, financovaný z 1. výzvy Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A  (číslo projektu: FMP-E/1801/1.1/017). Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity  prihraničnej oblasti, lepšie využívanie jej turistických daností, a podpora cykloturistiky, so zameraním sa na princípy udržateľného cestovného ruchu.  V záujme toho vytvoríme virtuálnu, cezhraničnú a tematickú cyklotrasu a turistický chodník s dĺžkou 250 km medzi Sabolčsko-satmársko-berežskou župou, Boršodsko-abovsko-zemplínskou župou a Košickým krajom, ktorá bude zameraná na prírodné a kultúrne dedičstvo prihraničnej oblasti, na vybrané turistické atrakcie na území historického Zemplína, Abova a...

O nás

V roku 2003 založené občianske združenie Prameň považuje za svoju prvoradú úlohu zachovanie a znovuoživenie miestnych tradícií na území Údolia Bodvy. Vytvorením skutočných hodnôt chce inšpirovať v regióne žijúcich obyvateľov, aby sa stali hrdými na svoju rodnú zem a tak sa aktívne zapájali do jej vylepšenia. S novým prístupom a kreatívnymi metódami budujeme komunity, ktoré budú pevnými oporami jedného silného a cieľavedomého národa.