CLEAN! Ochrana životného prostredia pre budúcnosť

Číslo projektu: FMP-E/2001/4.1/015

Cieľom projektu CLEAN! spolufinancovaného z Fondu malých projektov Cezhraničného programu spolupráce Slovensko – Maďarsko INTERREG V-A je posilnenie spolupráce medzi organizáciami z prihraničnej oblasti (zo župy Szabolcs-Szatmár-Bereg a Košického kraja), pôsobiacimi v oblasti ochrany životného prostredia; posilnenie a propagácia environmentálneho povedomia už od školského veku, zapojením dospelej populácie a organizácií ochrany životného prostredia s cieľom zmierniť negatívne účinky budúcich výziev meniaceho sa prírodného prostredia a ľudskej činnosti.

Ďalším cieľom je dosiahnuť vysokú aktívnu účasť spoločnosti na cezhraničných aktivitách: realizácia spoločných, hravých podujatí, kvízov a festivalov pre deti, zameraných na zvyšovanie povedomia, organizovanie vzdelávacích konferencií a výstav pre dospelú populáciu. Dlhodobým cieľom je vytvoriť a udržiavať prostredie priaznivejšie na pobyt, so zapojením miestneho obyvateľstva.

Mnoho problémov životného prostredia vzniklo dôsledkom ľudskej činnosti – týmto je možné predísť zvýšením úrovne vzdelávania a zvyšovaním povedomia, preto je cieľom projektu formovať environmentálne povedomie.

Ciele projektu sú v súlade s cieľmi programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko a priority 4 („Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti“). Vďaka spoločným aktivitám zameraným na zvyšovanie environmentálneho povedomia u školákov a ostatnej populácie (zber odpadu, kvíz) rastie účasť spoločnosti na cezhraničných aktivitách a záujem o jednotlivé aktivity. Spoločne realizované aktivity zbližujú obyvateľstvo pohraničnej oblasti, najmä mladých ľudí a ich rodiny, zlepší sa úroveň vzájomného porozumenia a znalosť oboch jazykov. Medzi partnermi projektu vznikne dlhodobá udržateľná spolupráca – hlavne v oblasti spoločného zvyšovania environmentálneho povedomia a vzdelávania.

Partneri projektu:

Vedúci partner: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság    www.enerea.eu

Partner: Prameň – Forrás – Spring civil szervezet (Szlovákia) www.pramen-forras-spring.sk

Plánované trvanie: 01. 06. 2021 – 31. 03. 2022
Celkový rozpočet projektu: 57 569,75 €

  • Suma príspevku získaného z EFRR: 48 934,29 EUR, t.j. 85%-a celkového rozpočtu,
  • vlastný príspevok predstavuje  8 635,46 €.

Webové sídlo Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko – www.skhu.eu http://www.skhu.eu/

Webové sídlo EZÚS Via Carpatia: http://www.viacarpatia-spf.euhttp://www.viacarpatia-spf.eu/

Tento projekt bol realizovaný za spolupráce Európskej únie, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.