HERITAGE – Hodnotné potulky na ceste našich tradícií

1. septembra 2020 sa začala realizácia projektu s názvom HERITAGE – hodnotné potulky na ceste našich tradícií (číslo projektu FMP-E/1901/4.1/068), ktorý je financovaný prostredníctvom 4. projektovej výzvy Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Prioritným cieľom projektu je posilnenie spolupráce pohraničných organizácií, vypracovanie a zorganizovanie spoločných odborných programov v oblasti ľudových tradícií. Osobitnú pozornosť venujeme oboznámeniu mladších generácií s tradíciami jednotlivých regiónov, aby si osvojili dedičstvo svojich predkov a pokračovali v ich rozvíjaní. V záujme dosiahnutia dlhodobého cieľa projekt má viacero špecifických vytýčených cieľov. Takým je zachovanie identity, kultúrnych hodnôt a tradícií obyvateľov a ich kvalitná prezentácia v rámci jednotlivých podujatí. Poskytujeme vysokokvalitné kultúrne programy...